КР КК ГШ жөнүндө жобо

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы штабы жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор
1. Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы штабы (мындан ары — Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабы) аскердик башкаруунун борбордук органы жана Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн жана башка аскердик түзүмдөрүн оперативдик башкаруунун башкы органы болуп эсептелет, бул орган аларды даярдоону жана колдонууну жетектейт.
Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабы мамлекетти коргоону уюштуруу менен байланышкан маселелерди чечет, Куралдуу Күчтөрдү жана башка аскердик түзүмдөрдү даярдоону, өнүктүрүүнү, мобилизациялык жайылтууну жана колдонууну тикелей жетектейт, аймактык коргонууну уюштурат, мамлекеттин аймагын коргоо кызыкчылыгында оперативдик жабдуунун планын иштеп чыгат жана аткарылышын контролдойт.
Аскердик же өзгөчө абалды киргизгенде же кризистик кырдаалдар пайда болгондо Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабы ички иштер, улуттук коопсуздук, жарандык коргонуу органдарынын жана өзүнүн компетенциясынын алкагында улуттук коопсуздукту камсыз кылуу системасына тартылган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башка органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын күчтөрүн жана каражаттарын оперативдик башкаруунун жана координациялоонун жогорку органы болуп эсептелет.
Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабы Кыргыз Республикасынын Президентине — Куралдуу Күчтөрдүн Башкы колбашчысына (мындан ары — Куралдуу Күчтөрдүн Башкы колбашчысы) баш ийет.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын башкы штабдарына жана штабдарына карата Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабы жогору турган штаб болуп эсептелет.
2. Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабы өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана Куралдуу Күчтөрдүн Башкы колбашчысынын директиваларын, Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдерин, ушул Жобону, ошондой эле мамлекеттик аскердик саясатты, эл аралык аскердик жана аскердик-техникалык кызматташтыкты ишке ашыруу, аскердик кадрларды даярдоо,
материалдык-техникалык каражаттар менен камсыз кылуу маселелеринде — Кыргыз Республикасынын коргоо министринин буйруктарын жетекчиликке алат.
3. Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын өзүнүн символикасы, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү, Куралдуу Күчтөрдүн символикасынын сүрөтү жана өзүнүн аталышы түшүрүлгөн штамптары жана бланктары, иштөөсү үчүн зарыл болгон башка реквизиттери болот.
4. Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабы республикалык бюджеттин эсебинен жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган каржылоонун башкы булактарынан каржыланат.

2. Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын милдеттери
Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:
1) коргоону пландоо, Куралдуу Күчтөрдү жана башка аскердик түзүмдөрдү алардын арналышына ылайык даярдоону жана колдонууну жетектөө;
2) Куралдуу Күчтөрдү жана башка аскердик түзүмдөрдү жогорку күжүрмөн жана мобилизациялык даярдыкта уюштуруу жана кармап туруу;
3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аймактык коргонууну уюштуруу, аймактык коргонуу чөйрөсүндөгү иш-чараларды даярдоо жана координациялоо;
4) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн, конституциялык түзүлүшүн, коомду жана жарандарды ишенимдүү коргоону камсыздоо үчүн Куралдуу Күчтөрдү, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын күчтөрүн жана каражаттарын оперативдик башкаруу жана өз ара аракеттенүүсүн уюштуруу;
5) террорчулукка, экстремисттик ишке каршы күрөшүүдө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте Куралдуу Күчтөрдү жетектөө жана башка аскердик түзүмдөрдүн ишин координациялоо;
6) Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер боюнча милдеттенмелердин алкагында, ошондой эле эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо боюнча иш-чараларда Куралдуу Күчтөрдү, башка аскердик түзүмдөрдү даярдоону жана колдонууну уюштуруу;
7) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коргоо жана аскердик коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү башка милдеттер.

3. Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын функциялары
Жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабы төмөнкү функцияларды аткарат:
1) коргоону пландоону, Куралдуу Күчтөрдү жана башка аскердик түзүмдөрдү даярдоону жана колдонууну уюштуруу;
2) Куралдуу Күчтөрдү оперативдик, мобилизациялык жана күжүрмөн даярдоону жетектөө, алардын абалын контролдоо; окутуу-материалдык базаны өркүндөтүү, аскерлерди күжүрмөн даярдыктын материалдык каражаттары, окутуучу жана көрсөтмө куралдары менен камсыз кылууну уюштуруу;
3) Куралдуу Күчтөрдүн жана башка аскердик түзүмдөрдүн ишин тынчтык убагынан согуш убагына өткөрүүнүн шартында алардын туруктуу иштөөсү үчүн башкаруу органдарын жана башкаруу пункттарын даярдоо;
4) аймактык коргоону жана жарандык коргоону уюштурууда, террорчулукка жана экстремисттик ишке каршы күрөшүүдө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башка органдары менен өз ара аракеттенүү;
5) Куралдуу Күчтөрдү, башка аскердик түзүмдөрдү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын резервдик түзүмдөрүн күжүрмөн жана мобилизациялык даярдоону уюштурууда бирдиктүү мамилени иштеп чыгуу;
6) мамлекеттин коргонуу жөндөмдүүлүгүн бекемдөө боюнча сунуштарды даярдоо;
7) кризистик кырдаалдарга мониторинг жана талдоо жүргүзүү, ал эми Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда аларды чечүү боюнча чараларды көрүү;
8) аскердик же өзгөчө абалды киргизгенде же кризистик кырдаалдар пайда болгондо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Куралдуу Күчтөрдүн, ички иштер, улуттук коопсуздук органдарынын, жарандык коргонуунун, өзүнүн компетенциясынын алкагында улуттук коопсуздукту камсыз кылуу системасына тартылган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башка органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын күчтөрүн жана каражаттарын оперативдик башкаруу жана координациялоо, алардын өз ара аракеттенүүсүн уюштуруу жана пландоо;
9) Кыргыз Республикасынын коргоо жана коопсуздук кызыкчылыктарында чалгындоо ишин жүргүзүү;
10) мүмкүн болуучу аскердик коркунучтарды жана Кыргыз Республикасынын коопсуздугуна келтирилүүчү коркунучтарды болжолдоо, табуу, талдоо жана баалоо;
11) Кыргыз Республикасынын коргонуу жөндөмдүүлүгүн жана аскердик коопсуздугун камсыз кылууда Куралдуу Күчтөрдүн, башка аскердик түзүмдөрдүн, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мүмкүндүктөрүн талдоо жана баалоо;
12) Куралдуу Күчтөрдү жана башка аскердик түзүмдөрдү колдонуу, мобилизациялык жайылтуу, оперативдик, күжүрмөн жана мобилизациялык даярдоо пландарын; коргоо кызыкчылыгында мамлекеттин аймагын оперативдик жабдуу, аскерлерди жана аскердик объекттерди жайгаштыруу, Кыргыз Республикасынын аймактык коргонуусунун жана Кыргыз Республикасынын аскердик коопсуздугун камсыз кылуу пландарын иштеп чыгуу, уюштуруу жана камсыз кылуу;
13) Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугунун концепциясын, аскердик доктринасын, экономиканын мобилизациялык пландарын, мамлекетти аскердик жактан куруу жана Куралдуу Күчтөрдү өнүктүрүү пландарын (программаларын) иштеп чыгууга катышуу;
14) мамлекеттик чек араны кайтаруу жана коргоо боюнча Куралдуу Күчтөрдүн, башка аскердик түзүмдөрдүн, ички иштер, улуттук коопсуздук органдарынын, жарандык коргонуунун, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башка органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара аракеттенүүсүн уюштуруу;
15) Кыргыз Республикасынын аба мейкиндигинин коопсуздугун камсыз кылуу, маанилүү мамлекеттик, аскердик жана башка объекттерди абадан кол салуудан коргоо;
16) Куралдуу Күчтөрдүн, башка аскердик түзүмдөрдүн жана аймактык коргонуу күчтөрүнүн курамы жана саны боюнча сунуштарды даярдоо;
17) мамлекеттин коргонууга сарптоолору боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
18) согуш жана тынчтык убакта Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын аймактык коргонуусун, резервдик түзүмдөрдү, аймактык коргонуусунун башка күчтөрүн жана каражаттарын даярдоону жана колдонууну жетектөө;
19) калкты, аймакты даярдоо, экономиканы мобилизациялык даярдоо жана коргоону аскердик-экономикалык камсыздоо маселелери боюнча Куралдуу Күчтөрдүн Башкы колбашчысына сунуштарды иштеп чыгуу;
20) резервдик түзүмдөрдү зарыл курал-жарак жана материалдык техникалык каражаттар менен камсыз кылууну уюштуруу;
21) Аймактык коргоонун күчтөрү менен кайтарылууга жана корголууга тийиш болгон объекттердин тизмеси боюнча сунуштарды даярдоо;
22) Куралдуу Күчтөрдү жана башка аскердик түзүмдөрдү башкаруунун, байланыштын жана кабарлоонун бирдиктүү системасын өркүндөтүү, радиожыштыктарды Куралдуу Күчтөрдүн кызыкчылыгында бөлүштүрүү боюнча сунуштарды киргизүү;
23) аткарылуучу милдеттердин өзгөчөлүгүнө ылайык Куралдуу Күчтөрдө күжүрмөн нөөмөттү уюштуруу;
24) Куралдуу Күчтөрдүн башкаруу органдарынын, кошундарынын, бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин уюштуруу-штаттык түзүмүн бекитүү, башка аскердик түзүмдөрдүн уюштуруу-штаттык түзүмдөрүн алардын оперативдик (күжүрмөн) арналышына жараша өркүндөтүү боюнча сунуштарды даярдоо;
25) Куралдуу Күчтөрдү мобилизациялык жана оперативдик жайылтууну, согуштук аракеттерди жүргүзүүнү эске алуу менен тынчтык жана согуш убагында Куралдуу Күчтөрдүн финансылык жана материалдык-техникалык каражаттарга болгон муктаждыгынын эсептөөлөрүн жүргүзүү;
26) эл аралык аскердик жана аскердик-техникалык кызматташтыкка катышуу, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер боюнча милдеттенмелердин алкагында Куралдуу Күчтөрдү, башка аскердик түзүмдөрдү даярдоону жана колдонууну уюштуруу, ошондой эле эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту колдоо боюнча иш-чараларга катышуу;
27) куралды жана аскердик техниканы күжүрмөн колдонуу үчүн даярдыкта кармап туруу;
28) аскердик кызматты өтөөнүн тартибин аныктаган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Куралдуу Күчтөрдө кадрдык ишти жүргүзүү;
29) Куралдуу Күчтөрдүн башкаруу органдарынын, кошундарынын, бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин штаттарын жана штаттарга табелдерди бекитүү жана колдонууга киргизүү;
30) Куралдуу Күчтөрдүн кошундары, бөлүктөрү жана мекемелери боюнча өздүк курамды, куралды, аскердик техниканы, ок-дарыларды жана башка материалдык-техникалык каражаттарды бөлүштүрүү;
31) Куралдуу Күчтөрдү жана башка аскердик түзүмдөрдү мобилизациялык жайылтуунун базасын өркүндөтүү;
32) Куралдуу Күчтөр жана башка аскердик түзүмдөр үчүн согуш убагындагы штатта аскердик-билим алган резервди топтоо боюнча сунуштарды даярдоо;
33) Куралдуу Күчтөрдү мобилизациялык жана оперативдик жайылтууну алдын ала ар тараптуу камсыздоону уюштуруу;
34) аскердик жана өзгөчө абалдын режимдерин пландоо жана кармап туруу;
35) радиациялык, химиялык жана биологиялык коргоонун иш-чараларын иштеп чыгуу жана камсыз кылуу;
36) Куралдуу Күчтөрдүн материалдык каражаттарынын жана инфраструктурасынын аскердик запастарын түзүүнү уюштуруу;
37) мамлекеттик материалдык резервде запастарды түзүү үчүн сунуштарды иштеп чыгуу;
38) Куралдуу Күчтөрдө тарбия берүү иштерин, маалыматтык, моралдык-психологиялык камсыздоо, аскердик тартипти жана укуктук тартипти бекемдөө боюнча иш-чараларды пландоо жана уюштуруу, аларды натыйжалуу жүргүзүүнү жана контролдоону жетектөө;
39) Куралдуу Күчтөрдү топографиялык камсыздоо;
40) тынчтык жана согуш убагында аскердик кызматка чакырууну жана аны өтөөнү, Куралдуу Күчтөрдү жана башка аскердик түзүмдөрдү комплекттөөнү уюштуруу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Куралдуу Күчтөрдүн күжүрмөн жана сандык курамын эсепке алууну жүргүзүү;
41) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык альтернативдик кызматты өтөөнү уюштуруу жана контролдоо;
42) аскерлер кызматын уюштуруу, аскер кызматынын коопсуздугун камсыз кылуу жана Куралдуу Күчтөрдө уставдык тартипти сактоо менен байланышкан иш-чараларды өткөрүү;
43) Куралдуу Күчтөрдө гарнизондук, кароол жана ички кызматка жетекчилик кылуу жана алардын уюштурулушун контролдоо;
44) аскердик каттоону, жарандарды аскер кызматына даярдоону, Кыргыз Республикасынын жарандарын аскердик, альтернативдик кызматтарга, аскердик (мобилизациялык) жыйындарга жана мобилизация боюнча чакырууну жана пландоону уюштурууда аскер комиссариаттарынын ишине жетекчилик кылуу;
45) мамлекеттик сырды коргоо боюнча иш-чараларды уюштуруу жана пландоо, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Куралдуу Күчтөрдө жашырындуулук режимин жана маалыматты коргоону камсыз кылуу;
46) анык жана шарттуу аталыштарды колдонуунун жана аларды каттоону жүргүзүүнүн тартибин, Куралдуу Күчтөрдүн аскердик башкаруу органдарынын, кошундарынын, аскердик бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин жайгашуусун аныктоо;
47) бардык түрдөгү аскердик ташууларды уюштуруу жана аларга жетекчилик кылуу;
48) аскердик (мамлекеттик) авиациянын аба кемелеринин учууларын уюштуруу жана алардын коопсуздугун контролдоо; Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен сырткары жерлерде аскердик (мамлекеттик) авиациянын аба кемелери менен болгон авиациялык окуяларды жана авиациялык жаңжалдарды тергөөгө катышуу;
49) башка мамлекеттердин аба кыймылын уюштуруу борборлору менен республиканын аба кыймылын башкаруунун ведомстволук органдарынын өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу;
50) Кыргыз Республикасынын аба чабуулунан коргонуу системасын өркүндөтүү;
51) Куралдуу Күчтөрдүн курал-жарактарын, аскердик техникасын жана транспорттук каражаттарын коопсуз эксплуатациялоону уюштуруу;
52) Куралдуу Күчтөр, башка аскердик түзүмдөр жана мыйзамда аскер кызматы каралган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары үчүн аскердик кийим формасы жана аны кийип жүрүү эрежеси боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
53) аскер кызматчыларын, Куралдуу Күчтөрдүн жарандык персоналын, аскер кызматынан бошотулган адамдарды жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн, курман (каза) болгон аскер кызматчыларынын үй-бүлөлөрүн мыйзамда белгиленген тартипте социалдык жана укуктук жактан коргоого катышуу;
54) Кыргыз Республикасынын коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарын өркүндөтүүгө катышуу;
55) коалициялык курулуш, коалициялык күчтөрдү колдонууну оперативдүү пландоо, өз ара аракеттенүүнү, ар тараптан камсыз кылууну жана башкарууну уюштуруу маселелери боюнча эл аралык аскердик кызматташууну уюштурууга катышуу;
56) аскерлердин коалициялык (жамааттык) топторунун жана тынчтыкты сактоо күчтөрүнүн курамында бөлүмдөрдүн курамы, саны, аларды материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу жана каржылоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана аларды колдонууну пландоо;
57) Кыргыз Республикасынын жарандарын аскердик-патриоттук тарбиялоого катышуу;
58) аскердик ишке байланыштуу курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча иш-чараларды өткөрүү;
59) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын, баш ийген кошундардын, бөлүктөрдүн жана мекемелердин керектөөлөрүн камсыз кылууга багытталган чарба жана башка иштерди уюштуруу жана жүргүзүү;
60) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган коргоо жана аскердик коопсуздук чөйрөсүндөгү башка функцияларды ишке ашыруу.

4. Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабына жетекчилик кылуу
Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабын Куралдуу Күчтөрдүн Башкы колбашчысы тарабынан кызмат ордуна дайындалуучу жана кызмат ордунан бошотулуучу Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын начальниги (мындан ары — Башкы штабдын начальниги) башкарат.
Тийиштүү билими жана иш тажрыйбасы бар адам Башкы штабдын начальниги болуп дайындалат.
Башкы штабдын начальниги Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндөгү жогорку аскердик кызмат адамы болуп эсептелет.
Башкы штабдын начальниги Куралдуу Күчтөрдүн Башкы колбашчысына баш ийет, Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин мүчөсү жана Куралдуу Күчтөрдүн бүтүндөй өздүк курамы үчүн түздөн-түз начальник болуп саналат.
Башкы штабдын начальнигинин 4 орун басары болот, анын бирөөсү биринчи болуп саналат.
Орун басарлардын ортосунда милдеттерди бөлүштүрүү Башкы штабдын начальниги тарабынан ишке ашырылат.
Башкы штабдын начальнигинин орун басарлары Куралдуу Күчтөрдүн Башкы колбашчысы тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат.
Башкы штабдын начальнигинин орун басарлары аларга тапшырылган иш чөйрөдө милдеттерди чечүүгө, күжүрмөн жана мобилизациялык даярдыкка, аларга түздөн-түз баш ийген аскердик башкаруу органдарынын, кошундардын, аскердик бөлүктөрдүн, мекемелердин ишинин уюштурулушуна жоопкерчилик тартат жана аларга жүктөлгөн милдеттердин чегинде буйрук жана көрсөтмө беришет.
Башкы штабдын начальниги:
1) өздүк курамды күжүрмөн жана мобилизациялык даярдоого, күжүрмөн даярдоого, тарбиялоого, аскердик тартипке жана алардын моралдык-психологиялык абалына жана Куралдуу Күчтөрдүн кошундарында, бөлүктөрүндө жана мекемелеринде аскер кызматынын коопсуздугуна, аларды туруктуу башкарууга, ошондой эле Куралдуу Күчтөргө жүктөлгөн милдеттерди аткарууга жоопкерчилик тартат;
2) Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын жана баш ийген башкаруу органдарынын ишин уюштурат, Куралдуу Күчтөрдү оперативдик башкарууну ишке ашырат;
3) аскердик же өзгөчө абалды киргизүүдө же кризистик кырдаалдар пайда болгондо ички иштер, улуттук коопсуздук органдарынын, жарандык коргонуунун, өзүнүн компетенциясынын чегинде улуттук коопсуздукту камсыз кылуу системасына тартылган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башка органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын күчтөрүн жана каражаттарын оперативдик башкарууну жана координациялоону ишке ашырат;
4) Башкы штабдын, Куралдуу Күчтөрдүн башкаруу органдарынын, кошундарынын, бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин оперативдүү (күжүрмөн) арналышына ылайык алардын уюштуруу-штаттык түзүмүн бекитет;
5) Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын түзүмдүк бөлүмдөрү жөнүндө жоболорду бекитет, Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын кызмат адамдарынын ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт;
6) Куралдуу Күчтөрдү, башка аскердик түзүмдөрдү жана аймактык коргонуу күчтөрүн даярдоону жана колдонууну пландоого жетекчилик кылат;
7) Куралдуу Күчтөрдүн Башкы колбашчысына төмөнкүлөрдү сунуштайт:
— Куралдуу Күчтөрдү колдонуу, аскердик коопсуздукту, аймактык коргонууну, аймакты оперативдик жабдууну камсыз кылуу, Куралдуу Күчтөрдүн жана Кыргыз Республикасынын башка аскердик түзүмдөрүнүн жайгашуусунун пландарын, Куралдуу Күчтөрдү жана башка аскердик түзүмдөрдү мобилизациялык жайылтуу схемасын;
— Кыргыз Республикасынын коргоо министринин, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын, Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын командачысынын жана алардын орун басарларынын кызмат орундарына дайындоого талапкерлерди, ошондой эле аларды ээлеген кызматынан бошотуу үчүн сунуштарды;
— мамлекеттин коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоо боюнча сунуштарды;
8) Куралдуу Күчтөрдүн Башкы колбашчысынын кароосуна Куралдуу Күчтөрдө жогорку офицердик курамдагы адамдар ээлөөгө тийиш болгон аскердик кызмат орундары боюнча сунуштарды киргизет жана жогорку аскердик наамдарды ыйгарууга талапкерлерди сунуштайт;
9) өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын буйруктарын жана директиваларын чыгарат, алардын аткарылышын уюштурат жана контролдойт;
10) Куралдуу Күчтөрдүн Башкы колбашчысынын, Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин Куралдуу Күчтөрдү жана башка аскердик түзүмдөрдү даярдоо, колдонуу маселелери боюнча чечимдерин ишке ашырууну камсыз кылуу максатында өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде мамлекеттик органдардын жетекчилерине буйрук (буйрутма) берүүгө укуктуу;
11) Куралдуу Күчтөрдү өнүктүрүү программаларын (пландарын) аткарууну уюштурат жана контролдойт;
12) коргоого тартылуучу аскердик башкаруу органдарын жана мамлекеттик органдарды оперативдик даярдоону уюштурат;
13) Куралдуу Күчтөрдүн күжүрмөн жана мобилизациялык даярдыгын текшерүүнү уюштурат;
14) Куралдуу Күчтөрдү жогорку деңгээлдеги күжүрмөн даярдыкка келтирүүгө жана Куралдуу Күчтөр менен аймактык коргонуу күчтөрүн мобилизациялык жайылтуу, колдонуу пландарын ишке киргизүүгө белгиленген тартипте жетекчилик кылат, Куралдуу Күчтөрдүн айрым кошундарын, аскердик бөлүктөрүн, мекемелерин жана бөлүмдөрүн колдонууга буйрук берет;
15) коргоо маселелери боюнча маалыматтык-талдоо материалдарын даярдайт жана Куралдуу Күчтөрдүн Башкы колбашчысына берет;
16) Президент-Куралдуу Күчтөрдүн Башкы колбашчысы жана Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңеши тарабынан чечим кабыл алуу үчүн сунуштарды даярдоодо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан зарыл маалыматтарды суратат;
17) Куралдуу Күчтөрдү колдонууну пландоо боюнча документтерди иштеп чыгууга Кыргыз Республикасынын тиешелүү министрликтерин жана администрациялык ведомстволорун тартат;
18) Куралдуу Күчтөрдүн эсептен чыгарылууга тийиш болгон курал-жарактарын, аскердик техникасын жана башка мүлкүн аныктайт;
19) Куралдуу Күчтөрдө кадрдык ишти жүргүзөт; мыйзамда аныкталган тартипте адамдарды кызмат ордуна дайындайт жана кызмат ордунан бошотот, кызмат боюнча которулуу маселелерин чечет, аскердик наамдарды жана класстык чендерди ыйгарат, аскер кызматчыларын жана жарандык персоналды аскердик кызматтан бошотот;
20) Куралдуу Күчтөрдө аскердик-каттоо адистиктеринин тизмесин аныктайт;
21) ага баш ийген аскер кызматчыларына карата Куралдуу Күчтөрдүн Тартип уставында берилген ыйгарым укуктарды толук көлөмдө колдонот;
22) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тынчтык жана согуш убагында Куралдуу Күчтөрдүн жарандык персоналынын иш тартибин аныктайт;
23) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аскердик жана альтернативдик кызматты өтөөгө жетекчилик кылат жана аскер кызматчыларын, аскердик кызматтан бошотулган адамдарды жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн, Куралдуу Күчтөрдүн курман (каза) болгон аскер кызматчыларынын жана жарандык персоналынын үй-бүлөлөрүн социалдык жана укуктук жактан коргоону камсыз кылууну контролдойт;
24) тынчтык жана согуш убагына Куралдуу Күчтөрдүн аскердик башкаруу органдарына, кошундарына, аскердик бөлүктөрүнө жана мекемелерине анык жана шарттуу аталыштарды берет, аскердик башкаруу органдарына, кошундарга, аскердик бөлүктөргө жана мекемелерге, башка аскердик түзүмдөргө жана согуш убагына аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарга шарттуу аталыштарды берет;
25) аскердик маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерин түзүү жөнүндө сунуштарды белгиленген тартипте киргизет;
26) Куралдуу Күчтөрдү даярдоо пландарын бекитет жана башка аскердик түзүмдөрдүн даярдоо пландарын макулдашат;
27) Куралдуу Күчтөрдүн, ички иштер, улуттук коопсуздук, жарандык коргонуу органдарынын жана өзүнүн компетенциясынын алкагында улуттук коопсуздукту камсыз кылуу системасына тартылган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башка органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара аракеттенүү пландарын бекитет;
28) Куралдуу Күчтөрдүн колдонуусуна берилген жерлердин чегинде Куралдуу Күчтөрдүн кошундарын, аскердик бөлүктөрүн жана бөлүмдөрүн (мекемелерин) кайра жайгаштыруу боюнча чечим кабыл алат;
29) террорчулукка каршы күрөшүү үчүн чараларды оперативдүү кабыл алуу; мыйзамсыз куралдуу түзүмдөрдү жоюу; табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу; куралдуу козголоңду, этностор аралык чыр-чатактарды, республикалык маанидеги жолдорду жана стратегиялык объекттерди куралдуу тозууну, ээлеп алууну болтурбоо жана бөгөт коюу максатында, ошондой эле башка кырдаалдардын шарттарында укук коргоо органдарынын, башка аскердик түзүмдөрдүн күчтөрү жана каражаттары аларды чечүүгө жетишсиз болгондо өзгөчө абалды киргизүү сунушу менен Куралдуу Күчтөрдүн Башкы колбашчысына токтоосуз баяндама берип, Куралдуу Күчтөрдүн айрым аскердик бөлүктөрүн жана бөлүмдөрүн колдонууга чечим кабыл алат;
30) Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын финансылык-чарбалык ишин уюштурат жана контролдоону ишке ашырат;
31) кызматы боюнча которулууга, окууга жана узак иш сапарга жиберилүүгө сунушталган офицерлердин кесиптик, моралдык-психологиялык жана эрктүүлүк сапаттарына калыс баа берүү максатында жогорку аттестациялык комиссия түзөт;
32) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин чечимдеринде, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарында жана Куралдуу Күчтөрдүн Башкы колбашчысынын директиваларында аныкталган башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.
11. Куралдуу Күчтөрдүн Башкы штабынын чечимдери Башкы штабдын начальнигинин ыйгарым укуктарынын чегинде анын буйруктары жана директивалары менен ишке ашырылат, алар коргоого жана аскердик коопсуздукту камсыз кылууга тартылуучу Кыргыз Республикасынын бардык мамлекеттик органдары тарабынан, ошондой эле кризистик кырдаалдар пайда болгондо милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш.

5 Куралдуу Күчтөрдүн коллегиясы
Ишти өркүндөтүүнүн кыйла маанилүү маселелерин кароо, Куралдуу Күчтөрдүн башкаруу органдарында, кошундарында, бөлүктөрүндө жана мекемелеринде күжүрмөн даярдыктын, күжүрмөн даярдоонун, аскерлер кызматынын жана аскердик тартиптин абалына калыс баа берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн коллегиясы түзүлөт.
Коллегиянын курамы жана ал жөнүндө Жобо Башкы штабдын начальниги тарабынан бекитилет.